Klingonski lingvistièni in¹titut

Klingonski lingvistièni in¹titut, ustanovljen v januarju 1992,
nadaljuje svoje poslanstvo zdru¾evanja posameznikov, ki se zanimajo za
klingonsko lingvistiko in kulturo. Hkrati je forum za diskusijo in
izmenjavo idej. Na¹e èlanstvo je raznovrstno: vkljuèuje
ljubitelje Star Treka, ki so radovedni glede klingon¹èine,
udele¾ence v impersonacijskih igrah, ki ¾elijo svojemu
klingonskemu liku nadahniti verodostojnost, kakor tudi raziskovalce in
profesionalce s podroèij lingvistike, filologije,
raèunalni¹tva in psihologije, ki klingon¹èino gledajo
kot uporabno metaforo v uèilnici, ali pa kratkomalo ¾elijo svoji
vokaciji dodati ¹èepec avokativnosti. In¹titut je
mednaroden, èeprav je doma v ZDA; nejgovo èlanstvo trenutno
obsega trideset dr¾av z vseh sedmero celin.

Klingon¹èina je v resnici edinstvena. Èetudi obstajajo
¹e drugi umetni jeziki in jeziki, napravljeni posebej za
nami¹ljena bitja, je klingon¹èina redek primer dela
poklicnega jezikoslovca, ki je jezik izumil posebej za izvenzemeljska
bitja. K temu pri¹tejte fenomen Star Treka, mita, ki je pre¾el
popularno kulturo in jo raz¹iril po vsej zemeljski obli, pa boste
morda razumeli, zakaj je jezik voj¹èakov tako priljubljen.

Èe ravnokar zaèenjate svoj ¹tudij klingon¹èine, je
prava stvar za vas Klingonski slovar (The Klingon Dictionary; Pocket Books,
ISBN 0-671-74559-X) avtorja Marca Okranda. Dr. Okrand je jezik izumil po
naroèilu studijev Paramount, kjer je delal kot svetovalec pri vrsti
Star Trek filmov in epizod serije Star Trek: Nova generacija. Prav tako vam
svetujem, da si nabavite Konverzacijsko klingon¹èino
(Conversational Klingon, ISBN 0-671-79739-5) in Klingon¹èino
moèi (Power Klingon, ISBN 0-671-87975-8), avdio kaseti, katerih avtor
je prav tako Marc Okrand, pripovedovalec pa Michael Dorn. Pomagali vam
bosta pri uèenju klingonskih glasov in nekaterih uporabnih
fraz. Èe na¹tetih pripomoèkov ne morete kupiti v svojem
kraju, jih lahko naroèite pri KLI s kreditno kartico. Podatke najdete
na eni od strani tega mre¾nga mesta.

Osrednji zagon Klingonskemu lingvistiènemu in¹titutu daje HolQeD, na¹a èetrtletna publikacija. Vsaka
¹tevilka je ilustrirana, ima tematske èlanke in redne rubrike, ki
se posveèajo klingonski lingvistiki, jeziku in kulturi. Zraven so
pisma èlanov, ki pretehtavajo, komentirajo in razpravljajo o idejah in
argumentih iz poprej¹njih ¹tevilk, s èimer ustvarjajo
ozraèje medsebojnega spo¹tovanja in odprtosti razprav. HolQeD tako ni le bilten, temveè akademska revija, ki
ima anonimen postopek strokovnih recenzij, je registrirana pri Kongresni
knji¾nici, in jo katalogizira tudi Dru¹tvo za moderne jezike
(Modern Language Association).

Èe ste torej popoln zaèetnik ali pa kompetenten govorec, èe
niste nikoli ¹tudirali kakega jezika ali pa govorite in pi¹ete v
ducat jezikih: èe le imate interes za klingon¹èino, vas
vabim, da se nam pridru¾ite v raziskovanju jezika, ki raste hitreje
kot katerikoli drug jezik v galaksiji.

Qapla'

Lawrence M. Schoen, Dr. Phil.

Direktor KLI


* Back to KLI Home Page