Qo'noS QonoS

chovnatlh cha'maH chorgh

DIS cha'SaD wej, jar wa'maH cha'


ghItlhvam HIDjolev

  • paq vIchov: Codex Seraphinianus, qonta' taD
  • lammo' chep tayqeq, qonta' Qov

paq vIchov: Codex Seraphinianus

qen paq vISuq. paqvam qonmo' Luigi Serafini (Italyngan), 'oHvaD Codex Seraphinianus pongpu' je ghaH. loSvatlh nav
ngaS, 'ej tera' DIS 1981 chenpu' paq.

loQ mem rur paqvam; chaq DaDelmeH mu' EncyclopediaHom Dalo'. 'a chay' le' paqvam'e'? Hoch paq Dal
Daj paqvam Dal qetlh – qatlh? qatlh paq vIDIlmeH 'ej Italyvo' HIjlu'meH chIch Huch 'Iqqu'
vIpolHa'law'ta'? motlhbe'qu'chu'mo' paqvam'e' vIghajchoH. latlh qo' mem 'oH.

paqvamDaq qo' jum Del Serafini. (ngebba'bogh) qo'vam QeDmey Del paq bID wa'DIch; tI, Ha'DIbaH
Sar, latlh je QIjlaw'. qo'vam ghot, tIgh, Qujmey, Seghmey, pIqaDHey pat je Dellaw' bID
cha'DIch.

toH, qatlh {-law'} vIlo'? qo'vam DelmeH,
pIqaDHeyDaj lo' paq. pIqaDHeyvam, Holvam je 'oghta' Serafini. vaj Italy Hol lo'be' paq. paq'e'
DalaDmeH, HolHey pat 'oghta'bogh Serafini DaghojnIS. 'ach tera' Hol 'oHbe'law'. Serafini yabDaq chenlaw'
Holvam; 'ej Hol yajmeH mIw peghlaw'taH ghaH. chaq Holna' 'oS mu'meyHeyvam, 'ej latlh
De'na' luSo'taH bIH. chaq Dap neH bIH 'ej pagh 'anglaH mu'meyqoq. wej Sovlu'bej.

Hujlaw' qo'vam DelmeH Hol pat'e', 'ej taQbej ghotpu"e', qo'chaj'e' je muchbogh paq.
loQ tera' rur qo' Delbogh. 'a rurHa' je. 'op Ha'DIbaH Daghov, 'a rapqu'be'bej.

muvuQbej Codex Seraphinianus. 'IHqu' navmey. muqaDbeHlaw' je navmey. muvuQchoHpu' HolQeD;
tlhIngan Hol vIghojba'pu'. vaj mupIlmoH HolHeyvam je. latlh tlhIngan Hol jatlhwI' je
vuQlaw'pu' paqvam. Serafini Hol lumughqu'be'lu'pu', 'a paq navmey toghbogh mI' pat'e' pojta' 'Iwvan.
mI' wej pat lo' no' tlhIngan Hol net Sov. mI' cha'maH wa' pat lo' paq navmey toghbogh mI'
pat'e' 'e' tu' 'Iwvan. [http://www.math.bas.bg/~iad/serafin.html]Daq De'Daj gherbogh ghaH
DalaDlaH. yapDI' poHwIj, Serafini Hol vIpoj 'e' vInID je.

chaq qItbe' Codex Seraphinianus Hol mughmeH Qu'. chaq peghtaH navDaj. chaq chatlh neH 'oH. 'ach
'eylaH chatlh je.


lammo' chep tayqeq

taychoHpa' Hoch nughmey, Satlh lu'ogh. chay' wo' chavmey Dun qaSchoHlaw' lam ruQbogh
wIjwI'? tayqeq 'ItlhvaD potlhtaH'a' wIjwI'?  tayqeq SachchoHghach ngermey vI'ang 'ej
DaHjaj Satlh qechmey vInuD.

Satlh lo'be'chugh nugh, wam Hoch qoj tI lI' nej. wa' mIchDaq law'Ha'choHDI' gheD,
lengqa' nuvpu'. vaj lengtaH. juH ru' neH chenmoH. Dochmey 'ugh vI'be'. wamwI' boSwI' je
chaH lengwI'pu'vetlh'e'. puS chaH: tInchoHchugh tuqmey nom loj Ha'DIbaHmey.

yavDaq pumpu'DI' naH, tagh tI chu' ghaytan 'e' tu' wamwI'. SaH'a'? DeHpa' naH mejta'
lengwI'. naH Sop lengwI' 'e' maS. 'a pochchoHba' vay'. chaq bong pochchoH.

chaq pochchoHmo' lengwI' ghur Soj, vaj machchoH lengmeH SepDaj. pIj mIch rap Suchmo'
SatlhDaj lutlh Dub. qulvaD Sormey law' pe'mo' chen yotlh. pIvlaH tI. law'mo' tI ratlh
Ha'DIbaH. chaq Ha'DIbaH jon nuvpu'. not lojmo' Soj, lengbe'choH. vaj Satlh lutlhmo'
lengbe'choH lengwI' ja' nger wa'DIch.

lengbe'choHmo' Satlh 'ogh lengwI', ja' nger cha'DIch. chepbogh SepDaq Soj law' law'
wamwI'pu' law' puS, vaj not lojlaw' Soj. qaStaHvIS poH nI' lengbe' wamwI'pu'. 
boghmo' puq law', puSchoH jo. 'ovchoH tuq vaj Satlh lo'choH.

pupbe' ngermey. Qapqu'be' taghwI' Du'. pay' lengbe'ba' wamwI'pu'. rut quq Satlh nugh,
wambogh nugh je, 'ej wa' retlhDaq taH latlh.

nIv'a' Satlh nugh? chepbej. puq law' je'laHmo'
wIjwI', vaj chep 'ej ghur. SaHchugh ngem Ha'DIbaHmey, wamlaH 'ej SaHbe'chugh yoblaH. 'a
Soj neH choHbe'moH Satlh. nugh'e' choHmoH.

lengbe'choHmo' nuv choH juHmey. ru'be'mo'
juHmey HoS chenmoHlaH. Hub'eghchoHlaH. Soj Hal SeHchoHDI' nugh San SeHchoH. nablaH.
wIjtaHvIS 'op, nablaH latlhpu'. chen tlham, qun je. vumbe'mo' Hoch 'oghchoH. mangghom
je'choHlaH, vaj DuHchoH veS. HachchoH tayqeq.

'oghlaH je lengwI'. chaq Hoch'e' 'oghlaHbogh wIjwI' 'oghlaH wamwI', 'ach vaj Satlh je
'ogh wamwI'. vay' 'oghchugh vay', lo'choH. vaj 'oghtaHchugh wambogh nugh, wIjbogh nugh
moj.

'a qaS nuq 'oghtaHchugh wIjbogh nugh? choHtaH Satlh, 'ej potlhqu'be'choHlaw' Satlh.
SatlhvaD jo' lo'choHDI' wIjwI' nuv law' je'laH wa' wIjwI'. tayqeq qun 'oH lam tunmoHmeH
cham qun'e'.  ghopDu' lo' wIjwI'pu' wa'DIch, ghIq lam pe'meH jo' lo'choH. . choHtaH
vo'meH mIw: luH wIjwI', ghIq luH wIjwI' Ha'DIbaH. ghIq luH QuQmey. choH je Hap: baS
'etlhHommey moj Sor Hap. tera' puHmey 'ItlhDaq chorghmaH nuv je' wa' wIjwI'.

potlhba' cham, 'ach boQ 'ej boQHa'. tI ghurmeH, ghewmey HoHmeH qoj taSmey 'ogh tejpu'
'ach bIQ watlhHa'moH taSmey. tI yIn ngoq ghun tej. rut Ha'DIbaH yIn ngoq lo'. tI HoSmoH
mIw, 'a QobmoH'a'? QoblaH 'e' Har nuv law'. wej wISovchu'. Soj le' 'oghmo' tejpu' 'ej
puSchoH wIjwI'pu', puSchoH Seghmey.
Sarqu'be'mo' Seghmey, chaq Sang wa' rop. Sep'eghlaHbe' naH law' — chu'wI' DIlnIS wIjwI'.

'ut Soj. Du'mey cham je DIwuv. Soj lIngmeH laHmaj wIQaw'be'meH, Soj lIngmeH laHmaj
wIDubtaHvIS mayepnIS.


[HeD]

Qo'noS QonoS juH chegh

[juH]

tlhIngan Hol yejHaD juH chegh

[Duv]