tlhIngan-Hol Archive: Tue Jan 22 18:44:02 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Klingonase vs. tlhIngan Holja' charghwI':
>> bIQIjbe'chugh, chotungbe'.  chotlhu'moH!
>
>qajatlhchugh <<qojvo' yIpumQo'>> qatlhu'moH'a'?

jIpumpu'mo' ghumvam vIyaj.  jIrIQchoHlaH 'e' vISov.  'ach chaq "cliff
divers" "base jumpers" joq vIDa vIneH.  Qobqu' 'e' vISovbe'chugh, nub
ghumlIj.

>qajatlhchugh <<mInlIj yIDuQQo'>> qatlhu'moH'a'?

va.  <yImI'> choja'ta'.  QIvba' qeSlIj. :-)

>paqvetlh yIlaDQo'.

QIjta' latlhpu'.  Sar vuDmey.  DaH vIlaDnISqu'.  vItwIj vIghoch.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level