tlhIngan-Hol Archive: Tue Jan 22 13:40:49 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Klingonase vs. tlhIngan Hol> jIja'pu':
> > ... I haven't read "How Much for Just The Planet?" yet.

ben law' paqvam vIlaDpu'. tlhaQmeH qonlu'law' 'ach QapHa'. Hov-leng 'u' 
DaSaHchugh ghaytan paqvam DamuS. Dalqu'chugh yInlIj 'ej poH 'Iq Daghaj 'ej Hov-
leng 'u' DaSaHbe'chugh chaq tlhoS DuHaghmoHlaH paqvam. qarbe'chugh ghu'meyvam, 
poHlIj yInatlhbe'. paqvam yIjuS 'ej yImevQo'.

> jach DloraH:
> >yIlaDQo' jay'
> >DON'T DO IT!
> 
> 'ach not paqvetlh vIlaDchugh, chay' "light bulb" vIponglaH? :-)

not yajlaH "light bulb". Doch 'oH. 'IjwI' 'oHbe'. 'oH Daja'laH 'ach not Dujang.

> jISaghchoH -- qatlh choghuHmoH?  Seng'a' lut?  qab'a' neH?

Dal neH. "be cute" qonwI' 'e' nID qonwI'. ghaytan paqmo' qonwI' bel law' Hoch 
bel puS.

> bIQIjbe'chugh, chotungbe'.  chotlhu'moH!

qajatlhchugh <<qojvo' yIpumQo'>> qatlhu'moH'a'? qajatlhchugh <<mInlIj 
yIDuQQo'>> qatlhu'moH'a'?

paqvetlh yIlaDQo'.
 
> -- ghunchu'wI'

charghwI'Back to archive top level