tlhIngan-Hol Archive: Tue Aug 27 10:39:31 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

HeghmeH QaQbogh jaj yIngu'vIttlhegh vIqawlaHbe'. ja'lu''a' <HeghmeH QaQ jajvam> ? pagh
ja'lu''a' <HeghmeH QaQ DaHjaj> ?

vIqaw vIneH, boghmeH QaQmo' [jajvam|DaHjaj]. DaHjaj qaS qoSwIj.

loQ jItaQmo', cha' qoS vIlop. DaHjaj qaS Hov qoSwIj. wa'leS
qaS maS qoSwIj. Hov 'ISjaH lo' nugh motlh 'ach maS 'ISjaH lo'pu'
nugh tIQ law'. cha' 'ISjaH vIlo'mo', cha' qoS vIghaj. qaq, qar'a'?

motlh pImqu' qoSmeywIj 'ach DISvam tlhoS rap. qub wanI'.

cha'maH cha'vatlh vaghmaH rep jIbogh. ramvetlh Hovmey legh vavwI'.
ramvam Hovmey rap vIlegh. jIboghDI', ghangwI'vo' pepchoH maS. wa'leS
ram maS-jajlo' rap vIbej.

potlh'a'? ghobe'. Daj qoSmey 'ach ram. leng chuq rur. leng potlh law'
chuq potlh puS.Back to archive top level