tlhIngan-Hol Archive: Fri Aug 30 05:24:07 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: HeghmeH QaQbogh jaj yIngu'>vIttlhegh vIqawlaHbe'. ja'lu''a' <HeghmeH QaQ jajvam> ? pagh
>ja'lu''a' <HeghmeH QaQ DaHjaj> ?
>
>vIqaw vIneH, boghmeH QaQmo' [jajvam|DaHjaj]. DaHjaj qaS qoSwIj.
>
>loQ jItaQmo', cha' qoS vIlop. DaHjaj qaS Hov qoSwIj. wa'leS
>qaS maS qoSwIj. Hov 'ISjaH lo' nugh motlh 'ach maS 'ISjaH lo'pu'
>nugh tIQ law'. cha' 'ISjaH vIlo'mo', cha' qoS vIghaj. qaq, qar'a'?

bIvalqu'bej. cha'logh qaHoy'. qoSlIjmo' vIvalmo' je. :)

>motlh pImqu' qoSmeywIj 'ach DISvam tlhoS rap. qub wanI'.
>
>cha'maH cha'vatlh vaghmaH rep jIbogh. ramvetlh Hovmey legh vavwI'.
>ramvam Hovmey rap vIlegh. jIboghDI', ghangwI'vo' pepchoH maS. wa'leS
>ram maS-jajlo' rap vIbej.
>
>potlh'a'? ghobe'. Daj qoSmey 'ach ram. leng chuq rur. leng potlh law'
>chuq potlh puS.

HISla'. qen - wa'Ha' - Dochvam'e' vIQub. puq maHtaHvIS 'ej qoSmaj 
qaStaHvIS, Quchqu' maH. qatlh? manenchoH 'e' vISovqu'. vaj maSey. 
'ach DaH motlh maSeybe', manenchoHtaHbe' 'e' wISovmo'. vaj manen'a'? 
vIHon. nuq DaQub?

tulwI',
sts.


Back to archive top level