tlhIngan-Hol Archive: Tue Aug 27 19:26:20 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: HeghmeH QaQbogh jaj yIngu'>vIttlhegh vIqawlaHbe'. ja'lu''a' <HeghmeH QaQ jajvam> ? pagh
>ja'lu''a' <HeghmeH QaQ DaHjaj> ?

Heghlu'meH QaQ jajvam

>vIqaw vIneH, boghmeH QaQmo' [jajvam|DaHjaj]. DaHjaj qaS qoSwIj.

maj, vaj boghlu'pu'meH QaQ jajvam

>loQ jItaQmo', cha' qoS vIlop. DaHjaj qaS Hov qoSwIj. wa'leS
>qaS maS qoSwIj. Hov 'ISjaH lo' nugh motlh 'ach maS 'ISjaH lo'pu'
>nugh tIQ law'. cha' 'ISjaH vIlo'mo', cha' qoS vIghaj. qaq, qar'a'?

maS 'ISjaH qoS lop be'nI'wI' puqbe', 'ach qub jaj pup.  boghDI', qaS maS
le'.  tera' jar ma'chu'be' tera' DIS.  vaj ngaj maS 'ISjaH DIS, 'ej vI' poH
chuv.  yapDI' poH, jar naQ chellu'.

qaStaHvIS jarvam ru' bogh be'nI'wI' puqbe'.

'ach cha'logh le' qoSDaj.  loQ ngaj je Hov 'ISjaH motlh DIS, 'ej naQchoHmeH
rut wa' jaj chellu'.  jajvetlh bogh.

>motlh pImqu' qoSmeywIj 'ach DISvam tlhoS rap. qub wanI'.

qubqu' be'nI'wI' puqbe' ghu'.  jIqawchu'be', 'ach jIlughlaw':  wa'maH jav
ben boghpu'DI', quq Hov 'ISjaH jaj le', maS 'ISjaH jar le' je.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level