tlhIngan-Hol Archive: Thu Oct 07 20:26:46 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Qunpu' HoH qortarOn Thu, 7 Oct 1999 16:12:04 -0400 TPO <cheesbro@rpa.net> wrote:

> wIch Del Hov leng - lengwI':
> 
> tlhIngan wa'DIch ghaH qortar'e'
> Qunpu' HoH
> ghaH bIjlu'meH  HeghwI' quvHa' lupnIS ghaH
> ...
> 
> bIj ? 
> bIj 'Iv?
> Hegh Hoch Qun
> Qun'a' Qunna' joq tu'lu''a'?
> chaq QunHey neH HoH 'ej taHtaH Qunna'
 
chaq Hegh Hoch Qun 'ach taH chut'a'.
 
> DloraH 

charghwI'Back to archive top level