tlhIngan-Hol Archive: Sun Oct 10 19:42:51 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Qunpu' HoH qortarja' DloraH:
>tlhIngan wa'DIch ghaH qortar'e'
>Qunpu' HoH
>ghaH bIjlu'meH  HeghwI' quvHa' lupnIS ghaH
>...
>
>bIj ?
>bIj 'Iv?
>Hegh Hoch Qun
>Qun'a' Qunna' joq tu'lu''a'?
>chaq QunHey neH HoH 'ej taHtaH Qunna'

Hoch tlhIngan Qunpu' HoHbej loDvetlh.
taHbe' tlhIngan Segh luchenmoHpu'bogh Qunpu''e'.
taH 'u'.  taH chutmey'e' chenmoHpu'bogh Qunpu'.
taH chutmey pabnISboghpu' Qunpu' tlhInganpu' je.

chaq loDvetlh lubIj Qunpu' mochpu'.

chaq luja':
Qunpu'lI' DaHoHta'mo', ghe'torDaq SeghlIj qa'pu' lupmeH ratlh pagh.
DaH Qu'chaj DagheSnIS SoH.  Qu' DalajQo'chugh, taHbe' tlhIngan Segh.
nuq Dawuq?

-- ghunchu'wI' 'utlh
Back to archive top level