tlhIngan-Hol Archive: Thu Oct 07 13:13:16 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Qunpu' HoH qortarwIch Del Hov leng - lengwI':

tlhIngan wa'DIch ghaH qortar'e'
Qunpu' HoH
ghaH bIjlu'meH  HeghwI' quvHa' lupnIS ghaH
...

bIj ? 
bIj 'Iv?
Hegh Hoch Qun
Qun'a' Qunna' joq tu'lu''a'?
chaq QunHey neH HoH 'ej taHtaH Qunna'


DloraHBack to archive top level