tlhIngan-Hol Archive: Sun Jan 24 11:28:12 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: mu'meywIj tetlh

William H. Martin wrote:

> HochHom nuv vIyajbe'. qay'be'. yap nuvpu' vIyajlaw'bogh.
>
> > ghunchu'wI', jIHvaD loDpu' tIQIj.
>
> ghunchu'wI' jIHbe' 'ej chaq Hoch loDpu' vIQIjlaHchu'be'. Sar
> loDpu'. nuq Dayaj DaneH?

paS jabbI'IDwIjmo' SoHvaD jItlhIj. jImughmeH poH vIghajnIS. nuq vIyaj
vIneH? qaja'. chay' Qub loDpu'? chay' Qap QoghIjDu'chaj?
nachDu'chajDaq qaS nuq? nap loDpu' 'e' vIHar 'ach napbe'chu'. chaq
peghvam vIghojbe'. chaq pegh 'oHbe'. potlh'a'? jISovbe'.

> > P.S. bIjangDI' jIHvaD bImon'a'? jI'It.
>
> jIQuchDI' jImon. roD Sengmo' be'pu' 'It, mumonmoHbe' ghu'. be'
> 'It tu'lu'DI' roD jImej.
>
> DuQuchmoHlaH pagh. bIQuchqangbe'chugh bIQuchlaHbe'.
> bIQuchqangchu'chugh vaj bIQuchchoHbej. Qu' yISam. yIta'.
> yIvuv'egh. yIQuch. nap. bIQuchmeH Qu' 'oH Qu'lIj'e'! loDvaD
> Qu'vam DanoblaHbe'.
>
> yImI'. yIbom. yIyIt. yIqet. vay' yIchenmoH. yIvutchu'. vay'
> yIQaH. yIQorgh'egh.
>
> 'ach DuQuchmoHmeH latlh DaloSchugh, reH bI'IttaH.

jIQuchqa'. jIvumchoHbogh ropyaH vIpar 'e' vIHar 'ach vIparHa'bej.
qejHa' Qelpu'. qejHa' QelHompu'. pa' jIvum 'e' vItIv. paghmo' jI'It
'ach DaH jIQuch. rejmorgh'a' jIH. chu'bogh ghu'meymo' jIbItchoH. nuv
bItqu' jIH.

>
>
> DaH jIQuchqu'. jISeyqu'. tugh leSpal vIchenchoHmoH. latlh leSpal
> chenchoHmoH jupwI'. matlhejmo' maQuch. bangpu' maHbe'bej. loDpu'
> maH 'ej bang wISamDI' be' wImaSchu'.

 yItIv! bom DaqonmeH tlhIngan Hol Dalo' 'ej qep'a'Daq DabomlaH. :)

> 'ach leSpal wIchenmoHmeH
> qoch ghaHchugh be' loD joq, maSaHbe'. potlh Qu' neH.
>
> loDpu' yISaHQo'. yInDaj yIjon! Dajonta'DI' bIQuch 'ej ghaytan
> bIQuchDI' nItlhej loDpu'. roD qoch wIvlu'DI' nuv Quch maSlu'.

qeSlIjmo' qatlho'. tlho'wIj Daghaj.

K'ryntes

>
>
> charghwI' 'utlh

Back to archive top level