tlhIngan-Hol Archive: Mon Jan 25 08:58:47 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: mu'meywIj tetlhOn Sun, 24 Jan 1999 11:45:55 -0800 (PST) K'ryntes 
<yoshi@surfshop.net> wrote:

> chay' Qub loDpu'? 

jaS Qub loDpu' pIm. be'pu' rur.

> chay' Qap QoghIjDu'chaj?

jaS Qap QoghIj pIm.

bIyaj'eghchu''a'? ghaytanHa' bIyaj'eghchu' vaj chay' latlhpu' 
Dayajchu'? latlhpu' DayajchoHchu' qatlh 'e' DapIH?

> nachDu'chajDaq qaS nuq? 

pagh. nachDu' vIpoSmoHta' 'ej vIbejpu'. pa' qaS pagh.

> nap loDpu' 'e' vIHar 'ach napbe'chu'. chaq
> peghvam vIghojbe'. chaq pegh 'oHbe'. potlh'a'? jISovbe'.

peghbe'bej. loDpu' nap law' SoH nap puS 'e' DapIHlaw'. bImujbej.
 
> > DuQuchmoHlaH pagh. bIQuchqangbe'chugh bIQuchlaHbe'.
> > bIQuchqangchu'chugh vaj bIQuchchoHbej. Qu' yISam. yIta'.
> > yIvuv'egh. yIQuch. nap. bIQuchmeH Qu' 'oH Qu'lIj'e'! loDvaD
> > Qu'vam DanoblaHbe'.
> >
> > yImI'. yIbom. yIyIt. yIqet. vay' yIchenmoH. yIvutchu'. vay'
> > yIQaH. yIQorgh'egh.
> >
> > 'ach DuQuchmoHmeH latlh DaloSchugh, reH bI'IttaH.
> 
> jIQuchqa'. jIvumchoHbogh ropyaH vIpar 'e' vIHar 'ach vIparHa'bej.
> qejHa' Qelpu'. qejHa' QelHompu'. pa' jIvum 'e' vItIv. paghmo' jI'It
> 'ach DaH jIQuch. rejmorgh'a' jIH. chu'bogh ghu'meymo' jIbItchoH. nuv
> bItqu' jIH.

bInapbe'ba'. napbe' je latlhpu' 'e' yItlhoj.

> > DaH jIQuchqu'. jISeyqu'. tugh leSpal vIchenchoHmoH. latlh leSpal
> > chenchoHmoH jupwI'. matlhejmo' maQuch. bangpu' maHbe'bej. loDpu'
> > maH 'ej bang wISamDI' be' wImaSchu'.
> 
> yItIv! bom DaqonmeH tlhIngan Hol Dalo' 'ej qep'a'Daq DabomlaH. :)

bom'e' qonbogh jupvam vImughchoH. <<'engmey maS>> ponglu'.
 
> > 'ach leSpal wIchenmoHmeH
> > qoch ghaHchugh be' loD joq, maSaHbe'. potlh Qu' neH.
> >
> > loDpu' yISaHQo'. yInDaj yIjon! Dajonta'DI' bIQuch 'ej ghaytan
> > bIQuchDI' nItlhej loDpu'. roD qoch wIvlu'DI' nuv Quch maSlu'.
> 
> qeSlIjmo' qatlho'. tlho'wIj Daghaj.

qaQaHchugh vaj jIQuch.
 
> K'ryntes

charghwI' 'utlhBack to archive top level