tlhIngan-Hol Archive: Tue Jan 19 12:20:09 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: mu'meywIj tetlhOn Mon, 18 Jan 1999 17:56:28 -0800 (PST) K'ryntes 
<yoshi@surfshop.net> wrote:
>
> Alan Anderson wrote:
> 
> > mujang K'ryntes:
> > > > ja' tlhIngan tIgh nav wa'vatlh javmaH Soch:
> > > > >pIj monchugh vay' yIvoqQo'.
> > >
> > > >:I  'e' Dalegh DaneH'a'?
> > >
> > > ghobe'!
> > >
> > > :oD  'e' Dalegh DaneH!
> > >
> > > pIj bImon je!  :) :) :) :) :) :) :)
> >
> > nuqjatlh?  qayajbe'chu'.  vIneHbe''a'?  vIneH'a'?
> > nuq vIneH(be')bogh Daqel?
> >
> > -- ghunchu'wI'
> 
> vImaSmo' jImon.
> 
> loDpu' vIyajbe'.

HochHom nuv vIyajbe'. qay'be'. yap nuvpu' vIyajlaw'bogh.
 
> ghunchu'wI', jIHvaD loDpu' tIQIj.

ghunchu'wI' jIHbe' 'ej chaq Hoch loDpu' vIQIjlaHchu'be'. Sar 
loDpu'. nuq Dayaj DaneH?
 
> K'ryntes
> 
> P.S. bIjangDI' jIHvaD bImon'a'?  jI'It.

jIQuchDI' jImon. roD Sengmo' be'pu' 'It, mumonmoHbe' ghu'. be' 
'It tu'lu'DI' roD jImej.

DuQuchmoHlaH pagh. bIQuchqangbe'chugh bIQuchlaHbe'. 
bIQuchqangchu'chugh vaj bIQuchchoHbej. Qu' yISam. yIta'. 
yIvuv'egh. yIQuch. nap. bIQuchmeH Qu' 'oH Qu'lIj'e'! loDvaD 
Qu'vam DanoblaHbe'.

yImI'. yIbom. yIyIt. yIqet. vay' yIchenmoH. yIvutchu'. vay' 
yIQaH. yIQorgh'egh.

'ach DuQuchmoHmeH latlh DaloSchugh, reH bI'IttaH.

DaH jIQuchqu'. jISeyqu'. tugh leSpal vIchenchoHmoH. latlh leSpal 
chenchoHmoH jupwI'. matlhejmo' maQuch. bangpu' maHbe'bej. loDpu' 
maH 'ej bang wISamDI' be' wImaSchu'. 'ach leSpal wIchenmoHmeH 
qoch ghaHchugh be' loD joq, maSaHbe'. potlh Qu' neH.

loDpu' yISaHQo'. yInDaj yIjon! Dajonta'DI' bIQuch 'ej ghaytan 
bIQuchDI' nItlhej loDpu'. roD qoch wIvlu'DI' nuv Quch maSlu'.

charghwI' 'utlhBack to archive top level