tlhIngan-Hol Archive: Sat Jan 09 10:42:32 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: qa'vInja' ghunchu'wI':

> chaq jImuj, 'ach qeSvam vIQoypu'.
> potlhqu' wa' Doch: QaQmeH qa'vIn, QaQnIS bIQ.
> watlhchu'be'chugh bIQ, QIv chenbogh qa'vIn.
>
> qa'vIn vIpar. vIlarghDI' 'eylaw', 'ach vImumDI' 'upchu'.
> pIw vIcherghbej. 'ach not vItlhutlhqang.

qa'vIn vItlhutlhchoHDI', vIpar. QelHom jIHmeH, ramDaq ghuH vIratlhmeH
vItlhutlh. DaH qa'vIn vIparHa'. HIq Datlhutlh'a'? ghu'vetlh rur
ghu'vam. wa'DIch, Dapar vaj DaparHa'. HIja', pov qa'vIn pIw. nutoj
pIw.

jabbI'IDvam DalaDlaHbe'chugh, vImugh. mu'mey vIlo'DI', pIj jImuj 'e'
vISov. SoHvaD qaD 'oH. :o) Qapla'!

K'ryntes

>
>
> >Geez, stop practicing for a little while and this gets tough.
>
> vaj bIqeq 'e' yImevQo'. :-)

ja' Yoda: bIqeq DarInnISmoH!  Oh my, can anyone guess what I was
trying to say here? :)

>
>
> -- ghunchu'wI'

Back to archive top level