tlhIngan-Hol Archive: Fri Jan 08 22:02:14 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: qa'vInja' K'ryntes:
>qa'vIn chenmoHwI' vIHev.  I received a coffee maker.
>vIwaH.  I've been experimenting with it.
>QaQbe' qa'vInwIj.  My coffee isn't good.
>chay' qa'vIn QaQ vIchenmoHlaH?  How can I make good coffee?

chaq jImuj, 'ach qeSvam vIQoypu'.
potlhqu' wa' Doch:  QaQmeH qa'vIn, QaQnIS bIQ.
watlhchu'be'chugh bIQ, QIv chenbogh qa'vIn.

qa'vIn vIpar.  vIlarghDI' 'eylaw', 'ach vImumDI' 'upchu'.
pIw vIcherghbej.  'ach not vItlhutlhqang.

>Geez, stop practicing for a little while and this gets tough.

vaj bIqeq 'e' yImevQo'. :-)

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level