tlhIngan-Hol Archive: Tue Jan 12 12:57:40 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: qa'vInOn Sat, 9 Jan 1999 10:50:55 -0800 (PST) K'ryntes 
<yoshi@surfshop.net> wrote:

> ja' ghunchu'wI':
> 
> > chaq jImuj, 'ach qeSvam vIQoypu'.
> > potlhqu' wa' Doch: QaQmeH qa'vIn, QaQnIS bIQ.
> > watlhchu'be'chugh bIQ, QIv chenbogh qa'vIn.
> >
> > qa'vIn vIpar. vIlarghDI' 'eylaw', 'ach vImumDI' 'upchu'.
> > pIw vIcherghbej. 'ach not vItlhutlhqang.
> 
> qa'vIn vItlhutlhchoHDI', vIpar. QelHom jIHmeH, ramDaq ghuH vIratlhmeH
> vItlhutlh. 

mu'tlheghlIj He'So' law' qa'vIn He'So' puS.

qaStaHvIS ram bIQongbe'taHmeH qa'vIn Datlhutlh.

rut qa'vIn vItlhutlh. ram. motlh 'up qa'vIn. rut 'ey. jISaHbe'. 
jIQongbe'nISDI' jIQongbe'. qay'be'. jIra''egh. not mura' qa'vIn.

> DaH qa'vIn vIparHa'. HIq Datlhutlh'a'? ghu'vetlh rur
> ghu'vam. wa'DIch, Dapar vaj DaparHa'. 

He'So' mu'tlheghvam je.

HIq DaqIHDI' Dapar 'ach Daghomqa'DI' DaparHa'.

HIq vIparDI' HIq vItlhutlhQo'. vIparHa'choHDI' vItlhutlh. not 
vay' vIparHa'bogh vItlhutlh. not mu'ra'meH vay' vItlhutlh. 
vImummeH meq neH vIghaj. reH jIngoy'.

> HIja', pov qa'vIn pIw. nutoj
> pIw.

nIvchugh qa'vIn bIqarbe'. nIvbe'chugh qa'vIn, vItlhutlhQo'.
 
> jabbI'IDvam DalaDlaHbe'chugh, vImugh. mu'mey vIlo'DI', pIj jImuj 'e'
> vISov. SoHvaD qaD 'oH. :o) Qapla'!

muqaDpu'. qay'be'.
 
> K'ryntes

charghwI' 'utlh
 
> >
> >
> > >Geez, stop practicing for a little while and this gets tough.
> >
> > vaj bIqeq 'e' yImevQo'. :-)
> 
> ja' Yoda: bIqeq DarInnISmoH!  Oh my, can anyone guess what I was
> trying to say here? :)
> 
> >
> >
> > -- ghunchu'wI'
> 
> 
> 

Will Martin
UVA ITC Computer Support ServicesBack to archive top level