tlhIngan-Hol Archive: Fri Apr 24 14:05:37 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: In the interest of promoting disscussion

Fiat Knox (fiat_knox@yahoo.co.uk)I don't have the font for this.

--- On Fri, 24/4/09, Heather Myers <sydneygb@gmail.com> wrote:

> From: Heather Myers <sydneygb@gmail.com>
> Subject: Re: In the interest of promoting disscussion
> To: tlhingan-hol@kli.org
> Date: Friday, 24 April, 2009, 5:13 PM
> ÂïÃr"ÃÅ7ÂâgÂ
> ÂhÃÃÃâÅÃÃÂÃËÃÃrÃÂÃâ\âÃÃÂÃnÃÂÃAÂ!
> ÃÃ#ÃZÃÃÃ"{ÃÅÃ%h9ZÂÃÃm4ÃÃ?Ãï%â6âzÃKk
>
 ÃïÃÃÅ*ÅïÃhÂfÂâÃ(âÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÂÃÂÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ_ÃÃÃÃÃÃÃÃoÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ?ÃÃÃÃÃÅÃÃ?ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ~Å/ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ?ÃÃÃÃÃ_ÃÃ?ÃÂÃÃÃÃÃ{ÃÃÃrÃÃÃÃÂÃÃÃÃÃÃ?ÃÃÃsÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ8ÃÃÃÃÅÂÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃâÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃmÃÃÃWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÂÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÂÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃzOÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅïÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÂÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ%ÃÃÃÃÃgÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅ9ÃÂÃÃeÅÃâÃÃâ&ÃÃÃÃÂÃÃÃÃÃÃÃÃÃr_ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ?ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃâÃÃÃÃÃÃ_ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÂÃÂÃj?ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ<ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃâÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÂÃÃÃÃÃÃg
ÃÃÃÃÃÃoÃÃ?ÃÃÃÃÃ/ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ/ÃÃÃÃ{ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ8ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃkÃÃÃÃÂÃÂÃÃÃÃïÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÂÃÃÃÃÃÃïÃÃÃ8ÃÃÃÃ_ÃÃâÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃïÃÃÆÃÃÃÃÃÂoÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ[ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ_ÃÃÃÃÃÃÃÃ_ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ


      


Back to archive top level