tlhIngan-Hol Archive: Fri Apr 24 09:14:45 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: In the interest of promoting disscussion

Heather Myers (sydneygb@gmail.com) [KLI Member] [Hol ghojwI']¶?ÿr"ù?7 ?g²
©hÿðÞ??Êö¦À?ÚÂrý¯ÿ?\?ïí»ùný¯ÿA¨!
ïð#ùZÃÿÐ"{Ú?ò%h9Z·ÿÿm4÷þ?Û?%?6?zØKk
Þ?Çÿ?*??øh¶f¢?÷(?ÿÍÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ²ý¿ÿÿÿÿÿÿòÿÿñÿöÏÿÿÿÿ_ÿÿÿÿÿÿüÿoÿÿÿÿÿÿÿæÿÿÿÿÿÿÿÿÙÿÿÿÇÿÿÿ?Ûÿÿÿý?ÿþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÓÿÿÿÿëÿü~?/ÿÿÿÙÃÿòÿÿÿþ?ÿÿÿãÂ_àþ?Û¯öÿÿÿã{öÿþrÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿàþ?ÿÿøsÿÿÿÿÿçüÿþÿÿÿÿÿÿÿú8ÿÿÿÿ?¿ÙÿÿÿÿøóÿÿÍÿÿÿÿÿØ?ÿÚÇöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÖÿÿÿÿømÿùÿWÿÿÿÿçÿÿáÃÿÿ?¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿðÿzOÿÿÿÿÿÿÿÿøÿ??ÿÿþÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿüÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿá%ÿÿÿÿÿgÿÿÿùÿÿøäÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?9ÿ¯ÿÿe?ÿ?ÿÿ?&ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿáÿÿáÎr_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿËÿÿþ?ÿÿèÿÿÿúÿÿÿÿùÿëÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿáü_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ²ý¿ÿj?ãÿÿÿÿöÿÿúÿþ<ÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿãÿÿÿÿÿóý¨ïÿöÏÿÿgïÿÿÿÿÍoÿÿ?ÿÿÿóþ/ÿÿÿôÿöÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÏûÿ{ÿñÿÿÿÿÿÿþ8ÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿþkÿÿÿÿ²ý¿ÿÿùÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ´ÿöÿÿÿÿ?ûÿÿ8æÿÿÿ_üÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿüÿ?ùÿ?ÿÿûÿá¬oÿÿÿÿÃûÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ[ÿÿÿÿóÿòÿý_ÿÿÿÿÿÿÿþ_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáþÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿO×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Back to archive top level