tlhIngan-Hol Archive: Fri Apr 24 08:19:59 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: In the interest of promoting disscussion

qurgh lungqIj (qurgh@wizage.net)?ê£jÙaþ?*h9H?ò2j6Þÿú®®N?Zâü
kÛ?öÓOZ·]ÿ×?üIbͦ޶Ú·§qïã?¦£þ-?¨¥ýÊ&ÿ
èµïÿ7ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþËöÿÿÿÿÿÿÿËÿÿÇÿÙÿ?ÿÿüÿýÿÿÿÿÿÿóý¿ÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿgÿÿÿÿÿüÿoÿÿÿöÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿêÿOÿÿÿÿ¯ÿñú8ÿÿÿÿgÿËÿÿÿøÿÿÿÿ?	ÿ?øÿn¿Ùÿÿÿ?ïÙÿùÈÿÿÿþ¿ÿÿÿÿ?øÿÿÿáÏÿÿÿÿÿ?ñÿÿûÿÿÿÿüoÿÿèâÿÿÿþzÿgÿÿÿÿãÏÿÿ7ÿÿÿÿÿbÿkÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿã[ÿÿÿÿá·ÿçý_ÿÿÿÿ?ÿÿ?ÿþrÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀýéÿÿÿÿÿÿÿÿÿãþrÿÿÿûÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿóÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ??ÿÿÿÿý?ÿÿÿçÿÿã?ÿÿÿÿÿÿÿÿþ8äþ¿ÿý?kþÿþ?ÿÿÿþ?ÿÿÿÿ?ÿÿ?9Éÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÿøÿÿÿ¡ÿÿÿëÿÿÿÿçÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿþOÿÿÿÿ?ñÿÿÿÿÿÿÿÿÿþËöÿý¨ÿ?ÿÿÿÿÙÿÿëÿøñÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÏö£¿ÿÙÿ?ÿý?ÿÿÿÿÿ5ÿÿüÿÿÿÿÏøÿÿÿÿÓÿÛÿüÿÿÿÿÿüÿÿ?îýïÿÇÿÿÿÿÿÿøâÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿù¯ÿÿÿþËöÿÿÿåþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÓÿÚÿÿÿþ?ïÿüã?ÿÿýóþ_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿðþ?æþÿÿïÿ?±ÿÿÿÿÿï[ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýoÿÿÿÿÏÿÉÿõÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿ_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Back to archive top level