tlhIngan-Hol Archive: Mon Dec 24 10:40:10 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jItob'egh

Doq (doq@embarqmail.com)Dochmey ngaSbogh ngaSwI'mey wuq be'nalwI'. pIj choH. Doch vInejchugh,  
be'nalwI' vIthobnIS. not Doch Daq lugh vISovlaH.

Doq

On Dec 24, 2007, at 8:20 AM, Alan Anderson wrote:

> ja' Doq:
>
>> jIQap'a?
>
> bIQaplaw'.  yabwIjDaq Doch vIlegh.  ghaytan nIbbe' Doch DaDelbogh
> Doch vIleghbogh je.
>
> 'ach jISIv.  qatlh Doch rapDaq HIq mIvHommey je lupollu'?
>
> -- ghunchu'wI'
>
>


Back to archive top level