tlhIngan-Hol Archive: Mon Dec 24 10:53:59 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jItob'egh

Doq (doq@embarqmail.com)ngaSwI' vIghormoHDI', poghmey ngaS. DaH chIm. poghmey Daq chu'  
vISovbe', 'ej Doch be'nalwI', vaj poghmey vISamlaHbe'.

Doq

On Dec 24, 2007, at 1:38 PM, Doq wrote:

> Dochmey ngaSbogh ngaSwI'mey wuq be'nalwI'. pIj choH. Doch vInejchugh,
> be'nalwI' vIthobnIS. not Doch Daq lugh vISovlaH.
>
> Doq
>
> On Dec 24, 2007, at 8:20 AM, Alan Anderson wrote:
>
>> ja' Doq:
>>
>>> jIQap'a?
>>
>> bIQaplaw'.  yabwIjDaq Doch vIlegh.  ghaytan nIbbe' Doch DaDelbogh
>> Doch vIleghbogh je.
>>
>> 'ach jISIv.  qatlh Doch rapDaq HIq mIvHommey je lupollu'?
>>
>> -- ghunchu'wI'
>>
>>
>
>
>


Back to archive top level