tlhIngan-Hol Archive: Sun Dec 23 13:53:39 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

jItob'egh

Doq (doq@embarqmail.com)DaHjaj lutwIj vIjatlhmeH mu'mey vIpoQbogh vIHutlh. Qu'vamvaD pe'vIl 
jInIDqa'.

juHwIjDaq ngaSwI'mey le' tu'lu'. ngaSwI'meyvam Hutlhlaw' tlhInganpu'. 
bIH permeH pongmey Hutlh. vaj vIDelnIS.

chenmoHmeH Sar Hap lo'lu'. ravDaq Qam. Sum tlhoy'. chaq Sutmey pol. 
chaq ngop pol.

wej 'ay' ghaj ngaSwI''e' bopbogh lutvam. HIq balmey pol ngaSwI'vam 
yor. HIq SuqmeH, cha' lojmIt jen lo'lu'.

mIvmeyqoq tun pol ngaSwI'vam pIrmuS. nachlIj DatujmoHmeH, cha' lojmIt 
'eS Dalo.

mach botlh. lojmIt Hutlh. vIHlaHbogh ngaSwI'Hom ngaS. poSmeH, 
ngaSwI'Homvam yuvHa'lu'. yuvHa'meH, cha' 'uchmeH jan tu'lu'.

qen tlhoy ngaSwI'vam vIyuvHa'. vIpoSmoH neH vIneH, 'ach vIteqchu'. 
pum. vI'uchHa'. pumchu'. rav ngeQDI', ghor ngaSwI' Dop.

DaHjaj vItI'lI'. ngaSwI'Hom Dopmey vImuvmoHmeH bo'Degh tlhuQ rurnIS 
Dop megh'an, Dop 'er'In je. Sar Hap vIpe'meH Ho'mey law' 'ej mach 'ej 
jevchu' ghanjIS 'etlh le'. Do' 'etlhvam le' vIghaj, 'ej lo'meH laH 
vIbajta'.

QaDchoHlI' HummeH taS, vaj jIleSlI' 'ej mIw'vam vIDel 'e' vIwuq. 
jIQap'a'?

Doq

Back to archive top level