tlhIngan-Hol Archive: Thu Mar 14 09:58:46 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: qepHommaj> wa'Hu' ram qaS qepHommaj. jeS vagh nuv: jIH, tomaS, Allison, jeyD, Paul 
> je). Pizza wISoptaH. "Oreo" bajmeH Qu'Hom chavnIS Hoch nuv.

tev nIv DawIvta'. ghojwI'pu'lI' pIlmoHlaHba' tevvam.

> chu' Allison, 'ach yajlaHlaw'. loychu'. jIHvaD mugh, 'ej pIj lugh. pIj 
> *bong* lugh, 'ach qarchu' DujDaj. maHagh. mu'tlheghmey qonlaH. vIqaDqu' 
> 'ej bepbe'. mojaqmey moHaqmey je lo'qang. pIm mojaqmey -Ha' -be' je yaj, 
> 'ej bIH lo'laH. Del'eghlaHmo' Oreo baj.

beyjorngan ghaH'a'?
 
> wej pe'vIl jatlh Paul. 'a qechmey yaj. Oreo bajmeH mu'tlheghmey <bIQ 
> vIneH> 'ej <HIvje'wIj 'oH> jatlh. <H> jatlhchu' 'e' vIpoQ. qap.

*napkin* Danob'a'? *napkin* HutlhDI' Humanpu' pIj tlhISqangbe' Humanpu' net Sov.

> bIQ bIngDaq ghIr tomaS, 'ach tlhuHmeH luch lo'be'. taghDu' neH 
> lo'. cha'vatlh 'uj ghIrpu'. tlhoS wIHarlaHbe'. Qu'vetlh DelmeH 
> vIttlheghmey lo' tomaS. potlh <'IwlIj ghogh yIQoy>. bIQ bIngDaq 
> ratlhtaHvIS nuv, 'IwDaq vI' SIpmey. 'Iw jIHbe'chugh, vulchoHlaH. <nIteb 
> Qob qaD jup 'e' chaw'be' SuvwI'> <not qoHpu''e' neH ghIjlu'> je qel je 
> tomaS. mu'tlheghmeyvetlh pab DIpoj. jatlhrupbejmo' tomaS, Oreo baj.

Qov Qob law' ghIrmeH Qu' Qob puS. ghaytan ngoDvam yaj tomaS.
 
> Doy' jeyD. Oreo bajmeH Qu'Daj vIlIj, 'ach bajbej. buD ghaH 'e' vIchaw'be'.

ghojmoHDI' Qov, bIbuDchugh vaj bIHegh net Sov.

> OreowIj vIbajmeH, De'wIj potlh vIQumnIS. muD Duj vIchIj 'e' boSov, 'ach 
> tugh muD Duj machbe' vIchIj. yaS wa'DIch vImoj. cha' QuQ ghaj DujwIj 
> chu'. tlhot. HoDpu' puS vIqIHpu'. chaH vIvuv. muyu' latlhpu'.

muD Duj machchu' rur HewHom vIchenmoHbogh. *Catilina* vIghaj. wej vIchenmoH. 
DaH 'ay'Hommey law' bIH. *Catalina* mojmeH 'ay'Hommeyvam vIlaghHa'nIS.

cha' QuQ ghaj Catalina 'ej tlhot. ngo'. qaSDI' qo' noH cha'DIch tlhoS 
notlhlaw', 'ach lo'taH. QIt puv, 'ach nIn law' qenglaH vaj qaStaHvIS cha'maH 
loS rep puvlaHlI'. SammeH lo'lu'.

> jatlh Paul: nuqDaq bIpuv?
> jIjatlh: Vancouvervo' VictoriaDaq jIpuv. Vancouvervo' VictoriaDaq Daleng 
> DaneHchugh ...
> qagh Allison. jatlh: DaluplaH!
> (SIbI' tlhIngan Hol lo'be'. tlhIngan Hol mu'tlheghwIj rInmeH, DIvI' Hol 
> lo', 'ach mugh ghaH 'e' vIpoQDI', mu'ghom lo' 'ej mu'tlhegh qon).

Doj.

> jatlh tomaS: juluplaH
> jatlh vay' lIluplaH Dujmey

ghaytan mu'vam lo'Ha'lu' 'ach jIyaj.
 
> moHaqmey DIlo'taH. TKDDaq nav wejmaH wej SamlaH Hoch!

maj.
 
> Qanqor bommey <'Iv maH> <taHjaj wo'> DIQoy. loQ vImugh.
> <DaSmeymaj bIngDaq chaH DIbeQmoHchu' jay'> parHa' Hoch.

net Sov.

> loQ QIch wabmey DIqeq je. DaH <tlhutlh> <tlhuH> je DIjatlhlaH. chaq 
> qepHom vebDaq <Qov> wIjatlhchu'.

maj. Sutlhetlhba'.
 
> matlhetlh. maHem. Hoch vIHoy' jIH. *May* maghomqa'.

maj. qo'mey DapoSmoHlI'.
 
charghwI'Back to archive top level