tlhIngan-Hol Archive: Wed Mar 13 18:51:49 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

qepHommajwa'Hu' ram qaS qepHommaj. jeS vagh nuv: jIH, tomaS, Allison, jeyD, Paul 
je). Pizza wISoptaH. "Oreo" bajmeH Qu'Hom chavnIS Hoch nuv.

chu' Allison, 'ach yajlaHlaw'. loychu'. jIHvaD mugh, 'ej pIj lugh. pIj 
*bong* lugh, 'ach qarchu' DujDaj. maHagh. mu'tlheghmey qonlaH. vIqaDqu' 
'ej bepbe'. mojaqmey moHaqmey je lo'qang. pIm mojaqmey -Ha' -be' je yaj, 
'ej bIH lo'laH. Del'eghlaHmo' Oreo baj.

wej pe'vIl jatlh Paul. 'a qechmey yaj. Oreo bajmeH mu'tlheghmey <bIQ 
vIneH> 'ej <HIvje'wIj 'oH> jatlh. <H> jatlhchu' 'e' vIpoQ. qap.

bIQ bIngDaq ghIr tomaS, 'ach tlhuHmeH luch lo'be'. taghDu' neH 
lo'. cha'vatlh 'uj ghIrpu'. tlhoS wIHarlaHbe'. Qu'vetlh DelmeH 
vIttlheghmey lo' tomaS. potlh <'IwlIj ghogh yIQoy>. bIQ bIngDaq 
ratlhtaHvIS nuv, 'IwDaq vI' SIpmey. 'Iw jIHbe'chugh, vulchoHlaH. <nIteb 
Qob qaD jup 'e' chaw'be' SuvwI'> <not qoHpu''e' neH ghIjlu'> je qel je 
tomaS. mu'tlheghmeyvetlh pab DIpoj. jatlhrupbejmo' tomaS, Oreo baj.

Doy' jeyD. Oreo bajmeH Qu'Daj vIlIj, 'ach bajbej. buD ghaH 'e' vIchaw'be'.

OreowIj vIbajmeH, De'wIj potlh vIQumnIS. muD Duj vIchIj 'e' boSov, 'ach 
tugh muD Duj machbe' vIchIj. yaS wa'DIch vImoj. cha' QuQ ghaj DujwIj 
chu'. tlhot. HoDpu' puS vIqIHpu'. chaH vIvuv. muyu' latlhpu'.

jatlh Paul: nuqDaq bIpuv?
jIjatlh: Vancouvervo' VictoriaDaq jIpuv. Vancouvervo' VictoriaDaq Daleng 
DaneHchugh ...
qagh Allison. jatlh: DaluplaH!
(SIbI' tlhIngan Hol lo'be'. tlhIngan Hol mu'tlheghwIj rInmeH, DIvI' Hol 
lo', 'ach mugh ghaH 'e' vIpoQDI', mu'ghom lo' 'ej mu'tlhegh qon).
jatlh tomaS: juluplaH
jatlh vay' lIluplaH Dujmey

moHaqmey DIlo'taH. TKDDaq nav wejmaH wej SamlaH Hoch!

Qanqor bommey <'Iv maH> <taHjaj wo'> DIQoy. loQ vImugh.
<DaSmeymaj bIngDaq chaH DIbeQmoHchu' jay'> parHa' Hoch.

loQ QIch wabmey DIqeq je. DaH <tlhutlh> <tlhuH> je DIjatlhlaH. chaq 
qepHom vebDaq <Qov> wIjatlhchu'.

matlhetlh. maHem. Hoch vIHoy' jIH. *May* maghomqa'.

SKI (Summary for the Klingon Impaired): This is a description of last 
night's qepHom, and the tasks we all did to earn our Oreos. I sent it to 
both the tlhIngan Hol mailing list and the participants. Before you get 
out your dictionary to try and understand it, see how much you can 
recognize of the words, suffixes, prefixes and sentence types. Hint: 
"Oreo" is not a Klingon word. Back to archive top level