tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 18 16:17:59 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Hol ghojlu''a'?> charghwI' vIjangtaH.

maj. ghuyDo' wa' vIjangtaH.

> >'ach naDev nger maqlu'DI' ngervetlh pab 'op taghwI'pu'. ghojwI'pu'
> >DevHa' ngervetlh.
> 
> toH. rut taghwI'pu' pabpo'wI' SoHmo', ngoDHeyvam DaSovchu'. pabqoq 
> tungHa'bogh nger pablaH ghojwI', pagh, pabqoq not leghlu'bogh pablaH
> ghaH. 
> cha' ghu'vammo' pabHa'chu' ghaH. mujmeH ghojwI' meq'e' yISaHQo'.
> lughchoH meH  yIghojmoH neH.

mInDu'wIj DapoSmoHta'! He lugh vIleghchoH! not jIqay'qa'! rammo' vuDwIj, vIpegh.

> pabna' 'oH MO pab'e'. Qochchugh MO pab latlh pab je, MO pab yIqaw 'ej
> latlh pab yIlIj. ghojwI'pu'vaD ngoDvam yIjatlh. ghojwI' QaQ chaHchugh vaj
> qeSvam lo'chu'.

bItlhaQ. wej nger tu'lu'. wa' vIghaj. latlh ghaj SuStel. latlh ghaj MO. SuStel 
jatlh <lugh SuStel nger MO nger je! muj charghwI' nger!> 

jIjatlh <lugh ngerwIj MO nger je! muj SuStel nger!>

choqeS. choja' <SuStel nger yIqaDQo'! nger ghajlu'chugh, ngervam yIvuv!> 

qatlh SuStel DaqeSbe'? qatlh ghunchu'wI' DaqeSbe'? chaHvaD lI'bej je qeSlIj.

> qeSvam buSHa'chugh ghojwI' vaj ghojwI' qab ghaH. Saghbe' je.
> tugh Hol HaD 'e' mev. not ghaHmo' rejmorgh yImoj.

vaj jISaHbe', 'ach bIQoch'egh. jIHvaD neH Hoch qeSlIj Danob lupoQDI' latlhpu'. 

> Hoch HaDwI' noH wa' 'oDwI'. Holchaj juvmeH tlhIngan Holna' ('aghbogh MO) 
> qellu'. ghojwI' DevHa'laHbej ngermey, 'ach DevHa'laH je mIS'e',
> HaDQo'ghach joq, maw'choHghach joq, latlh Qaghmey'e' neH joq. chaH 
> luqaDqu'lu'. 'ut ghu'vam. Saghbe'chugh taHbe'.

jIQochbe'. mangachDI' SuStel jIH je, Do'Ha' Hoch. qay' ghu'.

Hoch pIch vIghajbe'. HIghpu' SuStel 'e' vIqeH. Qatlhqu' jIlIjmeH Qu'. 
HIghqu'pu' 'ej not tlhIj. tlhIngan mu' pup vIHutlh. *jerk* QIp ghaH.

'ach vIbuSHa'nIS 'e' DaqeS. jInID. jaghDaj vImoj neHlaw'. chay' jIjun?

> machbej ghomvam. 'oHDaq ngeDqu' malughchuqmoHtaHmeH Qu'. lalDan ngachwI' 
> DIrurQo'jaj.

choDuQ.

> >wejpuH. 'ej nger vIqonDI' jIH, mutIch SuStel ghunchu'wI' je. qarHa' 'oH
> >'e' lumaq. pab DelmeH mu'mey nuDchu' chaH 'ej loQ Qoch TKD, ngerwIj je 'e'
> >lunoH.
> 
> toH, qar ngerlIj DaH 'e' DaSovchoH'a'?

HIja'.

> QaghHey lungu'ta''a' chaH?

ghobe'.

> vIt potlh law' nger potlh puS. vaj Hol ngermey luchaw'nISlu', Holna' 
> lunISbe'mo' bIH 'ach chaq maghojmeH QaHlaHmo'. ngermey neH buSqangchugh 
> ghojwI' 'ej Holna' ghojqangbe'chugh, ghojwI' yIqun, 'ej ghaHvo' yInech. 
> ghojwI'pu'na' tIloS 'ej pawDI' tIvan. nger tIHajQo' jay'. pIch lughajbe' bIH.

qeSlIj vIlaj. ghojwI'pu' vIDISbe'meH, ngermeyvam vIqelDI' tlhIngan Hol 
vIlo'choH jIH. DIvI' Hol Dalo'choH SoH. 'oy'laHbe' mu'mey laDlaHbe'bogh.

> >jIQoch. nger lulo' latlhpu''e' 'e' vIHaj. ngerqoq qonbogh qoH'e'
> >vISaHbe'. 
> >ghojwI''e' DevHa'bogh nger vISaHqu'.
> 
> qay' ghu'vam 'e' vIyajbe'.

chaq bIlugh 'ej jImuj. ram nger. vIbuSHa'choH.

> nger lughbe' vIqonbogh vIpabchugh, jIpabHa'. nger lughbe' vIqonbe'bogh 
> vIpabchugh, jIpabHa'. pImbe'. qatlh nger lughbe' qonbogh 
> HaDwI' DIv law', nger lughbe' pabbogh neH HaDwI' DIv puS?

Note in an old grammarian's corner that Krankor was very disappointed to hear 
from Okrand that you can't stretch a comparative sentence that far. You often 
do this. It doesn't work. You think you are saying something meaningful, but 
what you write when you do this is far too confusing for others to read. It's 
like a hind-sight word. You understand the construction because you made it. If 
you hadn't made it, it would confuse you, too.

You can't use an adjective on A or B in A Q law' B Q puS.

I know. bItlab. 'ach muj ghu'vam 'e' maq Okrand and you go WAAAAY farther than 
that.

> DIv cha'. cha' lughojnISmoHlu'. not pIch ghaj nger. pIch ghaj pabna' 
> pabHa'bogh ghojwI''e'. ramqu' pabHa'meH meqDaj.

Whatever.

> ghuy'Do wa'
> 
> -- 
> Andrew Strader

charghwI'
Back to archive top level