tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 18 15:32:17 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Hol ghojlu''a'?charghwI' vIjangtaH.

>'ach naDev nger maqlu'DI' ngervetlh pab 'op taghwI'pu'. ghojwI'pu' DevHa' 
>ngervetlh.

toH. rut taghwI'pu' pabpo'wI' SoHmo', ngoDHeyvam DaSovchu'. pabqoq 
tungHa'bogh nger pablaH ghojwI', pagh, pabqoq not leghlu'bogh pablaH ghaH. 
cha' ghu'vammo' pabHa'chu' ghaH. mujmeH ghojwI' meq'e' yISaHQo'. lughchoHmeH 
yIghojmoH neH.

pabna' 'oH MO pab'e'. Qochchugh MO pab latlh pab je, MO pab yIqaw 'ej latlh 
pab yIlIj. ghojwI'pu'vaD ngoDvam yIjatlh. ghojwI' QaQ chaHchugh vaj qeSvam 
lo'chu'. qeSvam buSHa'chugh ghojwI' vaj ghojwI' qab ghaH. Saghbe' je. tugh 
Hol HaD 'e' mev. not ghaHmo' rejmorgh yImoj.

Hoch HaDwI' noH wa' 'oDwI'. Holchaj juvmeH tlhIngan Holna' ('aghbogh MO) 
qellu'. ghojwI' DevHa'laHbej ngermey, 'ach DevHa'laH je mIS'e', HaDQo'ghach 
joq, maw'choHghach joq, latlh Qaghmey'e' neH joq. chaH luqaDqu'lu'. 'ut 
ghu'vam. Saghbe'chugh taHbe'.

machbej ghomvam. 'oHDaq ngeDqu' malughchuqmoHtaHmeH Qu'. lalDan ngachwI' 
DIrurQo'jaj.

>wejpuH. 'ej nger vIqonDI' jIH, mutIch SuStel ghunchu'wI' je. qarHa' 'oH 'e' 
>lumaq. pab DelmeH mu'mey nuDchu' chaH 'ej loQ Qoch TKD, ngerwIj je 'e' lunoH.

toH, qar ngerlIj DaH 'e' DaSovchoH'a'? QaghHey lungu'ta''a' chaH? vIt potlh 
law' nger potlh puS. vaj Hol ngermey luchaw'nISlu', Holna' lunISbe'mo' bIH 
'ach chaq maghojmeH QaHlaHmo'. ngermey neH buSqangchugh ghojwI' 'ej Holna' 
ghojqangbe'chugh, ghojwI' yIqun, 'ej ghaHvo' yInech. ghojwI'pu'na' tIloS 'ej 
pawDI' tIvan. nger tIHajQo' jay'. pIch lughajbe' bIH.

>jIQoch. nger lulo' latlhpu''e' 'e' vIHaj. ngerqoq qonbogh qoH'e' vISaHbe'. 
>ghojwI''e' DevHa'bogh nger vISaHqu'.

qay' ghu'vam 'e' vIyajbe'. nger lughbe' vIqonbogh vIpabchugh, jIpabHa'. nger 
lughbe' vIqonbe'bogh vIpabchugh, jIpabHa'. pImbe'. qatlh nger lughbe' qonbogh 
HaDwI' DIv law', nger lughbe' pabbogh neH HaDwI' DIv puS? DIv cha'. cha' 
lughojnISmoHlu'. not pIch ghaj nger. pIch ghaj pabna' pabHa'bogh ghojwI''e'. 
ramqu' pabHa'meH meqDaj.

ghuy'Do wa'

-- 
Andrew Strader


Back to archive top level