tlhIngan-Hol Archive: Tue Jul 16 22:34:03 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Dop Hurgh HoS; <r><w><y>From: "Alan Anderson" <aranders@netusa1.net>
> SuStel QIch vIHo'.  jatlhtaHvIS ghaH, yepqu'law'.  nIvba' teSDaj.

choquvqa'moH; qatlho'.

ghunchu'wI', qepHomDaq choja': Qo'noS QonoS DalaDtaHvIS Daqonlu' 'ej
"website"Daq SoQlIj muchlu'.  DuH'a' qechvam?

latlh qech vIqeltaH: QonoSHom vIqon jIjatlhtaHvIS 'ej "website"-wIjDaq
vImuch.  Dochmey vIjatlhbogh vISovbe' . . . .

SuStel
Stardate 2541.1


Back to archive top level