tlhIngan-Hol Archive: Fri Aug 30 05:09:25 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Telling the time>lab Quvar:
> >>poH perchugh loD, 'ej Hoch rep rep perchugh ghaH, vaj qaSDI' rep 
> >>wa'maH vaghDIch wa'maH vaghDIchlogh loD Qoylu'pu'.
>
>bep 'ISqu':
> >qatlh mu' <<loD>> Dalo', Quvar?
> >jaS rep per tlhIngan loD tlhIngan be' je 'e' vIHon.
> >qaqbe''a' mu' <<ghot>> <<nuv>> joq?
>
>jISovchu'be'. qaDuQ vIneHbe', chaq jItlhIjnIS.
>bIlugh. qaqbej mu'mey nuv, ghot, vay' je.

motlh jaghpu' neH vIDuQ. juppu' vIDuQbe' 'e' vInID. {{;-)

'ISqu'

_________________________________________________________________
Chat with friends online, try MSN Messenger: http://messenger.msn.comBack to archive top level