tlhIngan-Hol Archive: Tue Aug 27 08:51:26 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: EK: tayqeq wejghItlh ghunchu'wI':
>ja' Bartholomew Barker <bbarker@ntplx.net>:
> >jIQujtaHvIS, cham Sar Qul tayqeqwIj 'ej chammey Qul je De'wI' tayqeq.
> >cham vISovbe'bogh Qulpu'chugh De'wI' 'ej cham Sovbe'bogh vIQulpu'chugh
> >vaj chammeyvam wImechlaH.
>
>chaq <tam> qaq law' <mech> qaq puS.  So'wI' Delbogh chovnatlh vIqaw:
>
>   ...boq lucherDI' tlhIngan wo' romuluS Hov wo' je So'wI' cham
>   Soqpu' tlhIngan wo' chaq tampu'. chaq romulu Snganpu'vaD
>   pIvghor cham lunobpu' tlhInganpu'...
>
>'ach Qapbej mu' Dalo'pu'bogh.

wa'Hu' <tam> qel voragh QIn, <DaHjaj tlhIngan mu'>mo'. QInDaj vIlaDpu'DI',
qaq <tam> 'e' vIghov je. Do'Ha' QInDaj vIHevDI', QInwIj vIngeHpu'.Back to archive top level