tlhIngan-Hol Archive: Tue Sep 14 07:58:46 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: jupwI' le' / KLBCja' pIl'o':
> ghochqoq  'oHtaHbe'  San'e'.

ja' charghwI':
> jIyajchu'be'.

ja'qa' pIl'o':
> chong  vInIDpu'.  jIQaplaHbe'ba'.

<chong> is a verb, so you need to use it as one: <jIchong 'e' vInID>.

ghobe'. chaq DaH bIQapchu'be' (yIqIm: <bIQapbe'chu'> jIjatlhbe'), 'ach pIj
bIQapbej. wej charghwI' QIn naQ vIlaDta', 'ach qechlIj vIjonlaw' jIH.


Back to archive top level