tlhIngan-Hol Archive: Wed Sep 01 19:31:16 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Shabbat (was Re: Qe' chu' vItu')>From: WestphalWz@aol.com
>Date: Wed, 1 Sep 1999 05:10:10 EDT
>
>qatlh DIp mu' {joH'a'ra'} naQ DaghItlh 'ej cha'logh jH'a' DaghItlh? reH Qun 
>pongmey SeQ naQHa'moH chutmey pabchu'wI'pu' net Sov, 'ach cha' mIwmey 
>Dalo'pu'? qatlh? mu' {j-H'a'} vIchup. DIvI' Hol Qun pong ghItlhmeH mIw 
>rur. 

mIwvetlh rur... 'ej mIwvetlh vImuSqu' jIH. Dogh. HIja', Qun pong naQ
wIghItlhbe'. Soch pongmey DIghItlhQo'bogh lutu'lu'. 'ej >Hoch< ghItlhmeH,
*Hebrew* pIqaD lo'lu'. vaj qatlh qay' "God", "joH", l.j. (latlh je).
(chaq "A-mighty" wIghItlhnIS? chaq "Th- B-g B-ss"? "Th- M-n Upst-irs"?)
*Shrug* ghaytan potlhbe'. 'a pong ghItlhlu'taHvIS Deghmey nopnISqu'lu' 'e'
vIHarbe' jIH.

~mark


Back to archive top level