tlhIngan-Hol Archive: Thu Jun 24 16:17:55 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: RE: De'wI'HomwIj chu'
On Wed, 23 Jun 1999 13:55:20 -0400 "Andeen, Eric" 
<Eric.Andeen@Sequencia.com> wrote:

> ja'pu' pagh:
> >Grafitti vIghItlhmeH wej jIpo'qa'pu'mo', Qatlh QInvam vIghItlhmeH Qu'.
> 
> ja' charghwI':
> >tugh ngeDchoH Qu'vam. bIqeqnIS neH.
> 
> ja' ghunchu'wI':
> > tlhIngan Hol vIlo' vIneHchugh, loQ Qatlhqa' "graffiti".
> > toch DeghwI'wIjDaq jIghItlhtaHvIS, "Q" Qatlh law' Hoch Qatlh puS.
> 
> jIHvaD ngeDlaw' <Q>, 'ach loQ Qatlh <D>, <r> je. 

bIngDaq yItagh. *letter*mey chenmoHlaH cha' mIw.

> QIvqu' ghItlhwI' ruQmeH
> laHwIj ('e' maqqu' be'nalwI', 'ej lugh 'e' vIchIDqang), 'ach De'wI'HomwIj
> vIlo'meH yaplaw'.

QInlIj laDlaHchugh De'wI'Hom vaj De'wI'Hom QIn laDlaH latlhpu'. 
ghu'lIj DublaH De'wI'HomlIj.

> pagh

charghwI' 'utlhBack to archive top level