tlhIngan-Hol Archive: Thu Jun 24 16:25:03 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: De'wI'HomwIj chu'
On Tue, 22 Jun 1999 23:42:00 -0400 Alan Anderson 
<aranders@netusa1.net> wrote:

> ja'pu' pagh:
> >Grafitti vIghItlhmeH wej jIpo'qa'pu'mo', Qatlh QInvam vIghItlhmeH Qu'.
> 
> ja' charghwI':
> >tugh ngeDchoH Qu'vam. bIqeqnIS neH.
> 
> tlhIngan Hol vIlo' vIneHchugh, loQ Qatlhqa' "graffiti".
> toch DeghwI'wIjDaq jIghItlhtaHvIS, "Q" Qatlh law' Hoch Qatlh puS.

maQochbe'. pIj "Q" vIneHDI' nargh "G". jIyepnIS neH.

> -- ghunchu'wI'

charghwI' 'utlhBack to archive top level