tlhIngan-Hol Archive: Wed Jun 23 10:41:36 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: De'wI'HomwIj chu'ja'pu' pagh:
>Grafitti vIghItlhmeH wej jIpo'qa'pu'mo', Qatlh QInvam vIghItlhmeH Qu'.

ja' charghwI':
>tugh ngeDchoH Qu'vam. bIqeqnIS neH.

ja' ghunchu'wI':
> tlhIngan Hol vIlo' vIneHchugh, loQ Qatlhqa' "graffiti".
> toch DeghwI'wIjDaq jIghItlhtaHvIS, "Q" Qatlh law' Hoch Qatlh puS.

jIHvaD ngeDlaw' <Q>, 'ach loQ Qatlh <D>, <r> je. QIvqu' ghItlhwI' ruQmeH
laHwIj ('e' maqqu' be'nalwI', 'ej lugh 'e' vIchIDqang), 'ach De'wI'HomwIj
vIlo'meH yaplaw'.

paghBack to archive top level