tlhIngan-Hol Archive: Fri Jun 11 08:11:06 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: 'etlh baSmeyAt 10:56 PM 6/10/99, SuSvaj wrote:
[...]
>Daqtagh chenmoHDI' tlhIngan taj chenmoHwI', cha' baS lo'law'.  ret'aq
>chenmoHDI', *urs'ga rakch* lo'.   chaq "'urSqa' raQ" rur mu'na''e'.  Hurgh
>baSvam 'ej ngo'choHtaHvIS baSvam, HoSchoHtaH.  Daqtagh 'etlhDaq
>*kar'kethet* (chaq "qarqetlh'et"?) tu'lu'.  tlholDI' baSvam, tun.  'ach
>Datujqu'moH, HoSchoH, 'ej wa' qut moj.
>

Daqtagh vIje' (reHmeH taj neH 'oH).  taj tlhejbogh nav'e' tu'lu', 'ej navDaq
taj 'ay'mey luDellu'. DIvI Hol lo' navvam qonwI'. "hardened diryllium" 
(*DIrIlyum* letqu'moHlu'ta'bogh (?)) 'oH taj 'etlh baS'e' 'e' Del qonwI'vetlh. 
chaq *kar'kethet* 'oS "diryllium".

-- ter'eS

http:/www.geocities.com/Area51/Corridor/2711    Back to archive top level