tlhIngan-Hol Archive: Thu Jun 10 22:42:50 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

'etlh baSmey"Hovleng DS9 chamwI' paq" vIje'pu', 'ej Daj 'e' vIHar.  Hov leng qonwI'pu'
qon paqvam, 'ej Hov leng Seghmey cham, Dujmey, janmey je' QIj.  nuHmey
qeltaHvIS paq, loQ tlhIngan 'etlhmey, 'etlhmeyvam baSmey je' Del paq.
'etlh nuHmey vItIvmo', 'ay'vam vIlaD vIneHbej.   vIlaDtaHvIS cha' baS
pongmey vItu'.  Do'Ha' tlhIngan Hol mu'na' bIHbe' pongmeyvam, 'ach chaq
tugh maHvaD mu'meyvam nob *Okrand*.

Daqtagh chenmoHDI' tlhIngan taj chenmoHwI', cha' baS lo'law'.  ret'aq
chenmoHDI', *urs'ga rakch* lo'.   chaq "'urSqa' raQ" rur mu'na''e'.  Hurgh
baSvam 'ej ngo'choHtaHvIS baSvam, HoSchoHtaH.  Daqtagh 'etlhDaq
*kar'kethet* (chaq "qarqetlh'et"?) tu'lu'.  tlholDI' baSvam, tun.  'ach
Datujqu'moH, HoSchoH, 'ej wa' qut moj.

SuSvajBack to archive top level