tlhIngan-Hol Archive: Mon Jul 12 16:58:48 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

KLBC-Fr.pagh, qavan!

>paSmo' rep, jIQong vIneH.

DaHjaj bIDoy'be' 'e' vItul.

<jatmey> paqmeylIj DaSampu''a'? lutwIj DalaDpu''a'?  vIlaDqa'pu'mo' je jIH
'ej lutDaq wa' Qagh tu'lu' 'e' vItlhojpu'. Daleghpu''a'? <asteroid> mu'Daq
'oHtaH Qagh'e': <ghopDop> vIghItlhpu' 'ach mu' lugh 'oH <ghopDap>'e'. 

>naDev nuq 'oS <qej>? 

HISlaH! latlh wot vIlo' 'e' vIHech. Dochvam vIHech: QumlaHchu'be'bogh Hoch
reH lun runqu' ghItlhlaH [chay' <even if> jatlhlu'?]. chaq <'oS> wot
lo'nISlu''a'?: <tlhIngan Hol vISovchu' 'e' 'oSbe' Dochvam>. lugh'a'
mu'tlheghvam?

QaQ Hol laHwIj bIjatlh'pu'mo' jIQuchqu'. Holmey vIparHa'qu' 'ej bIH
vIlo'laHchu'  jatlhlu', reH jIbelchoH. tlhIngan Hol vIlo'choH 'e'
vIHarlaHbe'! jInIDchoHpa' DuHHa'bej Dochvam 'e' vIQub. Dochvam 'oHtaH
vuDwIj'e': "Dajqu'bej tlhIngan Hol 'ach Qumlu'meH 'oH lo'lu'bejbe'". 

'ach <jatmey> wa'Dich vIHevta'DI' vaj lutmey ghItlhlaHqu' tlhIngan Hol
ghojchu'ta'wI'pu' [DuH'a' DIpvam?] 'e' vIyaj. poHvetlh <David Barron>
tlhIngan Hol paQDI'norghmey vIghojta'. paQDI'norgh QavDaq lut run bom joq
vIghItlhnIS. chIch vay' run vIghItlhqangbej je jIH 'e' vIwuq 'ej
<Hovmey...> vIghItlhchoH. QaQqu'law' bomwIj jatlh <David> 'ej <jatmey>vaD
vIngeHta'. 

reH jIyIntaHvIS bommey [<poem> vIHech] lutmey run je vIghItlhtaH,
jIQupqu'DI' Dochvam vItaghchoH. 

Dochna' potlhqu' cha'Dich tu'lu' Holmeyvam lughojlu'taHDI' 'ej maQummeH
wIlo'laH: juppu' chu'. DaH tlhIngan Hol vIjatlhDI' juppu' chu' vIghaj 'e'
vIHot. Holmaj vIjatlhqangqu'mo' 'ej mutlhej juppu' vIneHmo', tugh mu'mey
law' vISov 'e' vItulqu'!

>qatlh QIp mu'meylIj? jIyajbe'.

mu'mey puS vISovmo' 'ej reH mu'mey rap vIlo'mo'! 

> batlh yIqeq!

lu'! jIghuSqu' 'ej batlh jIqeqlaHtaH 'e' vItul! ghojmoHwI' SoHmo' jIQuch.
qatlho'nIsbe' 'e' DaghItlh 'ej qatlho'be'. 

tugh choghItlh 'e' vItul, QInlIj vIloStaH

yIQongchu'!

Francesco 
(tlhIngan pong ghajlaH'a' taghwI'?)
Back to archive top level