tlhIngan-Hol Archive: Mon Jul 05 08:57:50 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

jupwIj 'oH HIq'e'chechlu'pu' pIj net pay. meq vIyajlaw'. chechHa'choH nuvpu' 
law'. chechqu'choH 'ej ngaDHa' Duj moj. wanI'mey qawlaHbe'. 
ropchoH 'ej SopHa'. He'So'choH. chuSchoH. batlhHa' vang. 
vemHa'choH. jaj veb QuchHa' 'ej rop 'ej paynIS.

jIpIm. rut nom jIQubqu' 'ej loQ jImaw'choH. loQ jIchechchoHmeH 
loQ HIq vItlhutlh. QIt jIQubchoH 'ej jImaw'Ha'choH. DoSwIj 
vIqIp. vIjuSQo'. yabwIj vIDub. nuHvam vIjejchoH.

jIropbe'. pagh vIpay.

HoH'eghmo' SoSwI' be'nI' puqloD, loQ jImaw'choHpu'. wa'Hu' ram 
loQ jIchech 'ej DaH jIQublaHchu'. yInmeH QaQ jajvam.

charghwI' 'utlh
Back to archive top level