tlhIngan-Hol Archive: Tue Jul 06 21:15:26 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jupwIj 'oH HIq'e'jupna' DalaHbe' HIq'e'.
qeSlaH jupna'.  QorghlaH jupna'.
yab SIghlaH neH HIq.
rut yab jejmoHmeH nuH nIv mojlaH.
pIj yab tunmoH neH.
HIqlIj DaSeHchugh, ghaytan qay'be'.
'ach jup Da HIq 'e' DapIHchugh, qay'bej.

ja' charghwI':
>...jIropbe'. pagh vIpay.

maj.  batlh Datlhutlh.

>...yInmeH QaQ jajvam.

yInlu'meH QaQ Hoch jaj!

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level