tlhIngan-Hol Archive: Tue Jan 12 19:56:51 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: qa'vIn

William H. Martin wrote:

> On Sat, 9 Jan 1999 10:50:55 -0800 (PST) K'ryntes
> <yoshi@surfshop.net> wrote:
>
> > ja' ghunchu'wI':
> >
> > > chaq jImuj, 'ach qeSvam vIQoypu'.
> > > potlhqu' wa' Doch:  QaQmeH qa'vIn, QaQnIS bIQ.
> > > watlhchu'be'chugh bIQ, QIv chenbogh qa'vIn.
> > >
> > > qa'vIn vIpar.  vIlarghDI' 'eylaw', 'ach vImumDI' 'upchu'.
> > > pIw vIcherghbej.  'ach not vItlhutlhqang.
> >
> > qa'vIn vItlhutlhchoHDI', vIpar.  QelHom jIHmeH, ramDaq ghuH vIratlhmeH
> > vItlhutlh.
>
> mu'tlheghlIj He'So' law' qa'vIn He'So' puS.
>
> qaStaHvIS ram bIQongbe'taHmeH qa'vIn Datlhutlh.
>
> rut qa'vIn vItlhutlh. ram. motlh 'up qa'vIn. rut 'ey. jISaHbe'.
> jIQongbe'nISDI' jIQongbe'. qay'be'. jIra''egh. not mura' qa'vIn.
>
> > DaH qa'vIn vIparHa'.  HIq Datlhutlh'a'?  ghu'vetlh rur
> > ghu'vam.  wa'DIch, Dapar vaj DaparHa'.
>
> He'So' mu'tlheghvam je.

<He'So' je mu'tlheghvam> DajatlhnIS 'e' vIHar.

K'ryntes

> charghwI' 'utlh

Back to archive top level