tlhIngan-Hol Archive: Fri Feb 26 16:16:10 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Stirring it upmulughmoH pagh:
>> qut bochmoHlu'meH, qut QorghnISlu'.  qut SovchoHnISchu'lu'.
>
>qut SovnISchoHlu'chu'.....

HIvqa' veqlargh.  qut vIbochHa'moHlaw'pu'.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level