tlhIngan-Hol Archive: Thu Feb 25 16:13:26 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Stirring it upjatlh ghunchu'wI':

> qut bochmoHlu'meH, qut qIpbe'lu'taH.  qagh HoH mIwvetlh.
> qut bochmoHlu'meH, qut QorghnISlu'.  qut SovchoHnISchu'lu'.

qut SovnISchoHlu'chu'.....


paghBack to archive top level