tlhIngan-Hol Archive: Mon Feb 01 21:49:17 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jIDochqa'pu'mo' jItlhIj.ja' charghwI':
>> >bImI'DI', nuv bejbe'lu'taHbogh yIDa.
>> wejpuH.  be'nalwI' vIbelmoH neH jImI'.  jImI'DI', loQ jIbech.
>
>be'nallI' DabelmoH'a' neH? neH? potlhqu' Qu'vam. yInoHHa'Qo'!

va, bIlughba'.

loS ben mamI'meH jIH be'nalwI' je maghojchoH.
be'nalwI' vIQuchmoHmeH, parHa'wI' vIDa, vIpartaHvIS.
jImI' 'e' vItIvbe' cha' ben be'nalwI'vaD 'e' vIchID.

lot.

qaStaHvIS cha' Hogh jIquvqa'meH jIvumnISchu'.
DaH tIvwI' vIDaqa'.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level