tlhIngan-Hol Archive: Mon Feb 01 08:53:55 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jIDochqa'pu'mo' jItlhIj.On Sat, 30 Jan 1999 21:06:11 -0800 (PST) Alan Anderson 
<aranders@netusa1.net> wrote:

> ja' charghwI':
> >bIvumDI', Huch poQbe'bogh nuv'e' yIDa.
> 
> Huch poQbe'bogh nuv'e' DaDaDI', chaq Qu' poQbe'bogh nuv'e' yIDalaw' je.

bIqarbe'. Qu'vaD yIvum. HuchvaD  neH yIvumQo'. Huch 
DapoQbe'chugh vaj bIvummoH latlh meq. Qu' 'oH.
 
> >bIQorghDI' 'ej bISaHDI', not 'oy'pu'bogh nuv yIDa.
> 
> not jI'oy'pu' jIH.  jIQorghDI' 'ej jISaHDI', nuv nong''e vIDa.

maj. yItaH!
 
> >bImI'DI', nuv bejbe'lu'taHbogh yIDa.
> 
> wejpuH.  be'nalwI' vIbelmoH neH jImI'.  jImI'DI', loQ jIbech.

be'nallI' DabelmoH'a' neH? neH? potlhqu' Qu'vam. yInoHHa'Qo'!
 
> -- ghunchu'wI'

charghwI' 'utlhBack to archive top level