tlhIngan-Hol Archive: Sun Apr 18 22:23:39 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: poHja' HovqIj:
>>>...rut jupna'lI' 'oHlaH poH'e'
>>>'a motlh Doch neH
>>
>>"Time wounds all heels."  -- Jerry Pournelle (attrib.)
>
>pIj wanI' qab lIj ghot 'e' Har ghotvam, 'ach ghaHvaD wanI'vetlh qawmoHlu'DI'
>reghqu'laH ben law' 'oy'.

bIyajHa'.  QIDHa'chu' poH jatlhbe'.  jagh HoH poH jatlh.

>bIQ rurlaw' poH 'ej qul rurlaw' poH. Dajqu'. rurchuqbe'chu' bIQ qul je.
>HoHchuq bIQ qul je. qech Qatlh 'oHlaw' poH'e'.

chaq vIHtaHbogh nIn'e' rur poH. :-)

poH yISuvQo'.  poH yIlo'Ha'Qo' neH.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level