tlhIngan-Hol Archive: Mon Apr 12 15:58:55 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: poHmujang ghunchu'wI':


>ja' HovqIj:
>>...Dajqu' poH, qar'a'?
>>loSnISlu'chugh nI'qu' wa' lup
>>Quchlu'chu'chugh ngajqu' repmey law'
>
>qaStaHchugh pagh, SIQwI'vaD nI'law' poH.
>'ach qawlu'DI', qawwI'vaD ngajlaw' poH.
>qaStaHvIS poH, Dalqu'.  poH qawlu'taHvIS, ramqu'.
>poH luqawbe'law' nuvpu'.  wanI'mey'e' qawlaw'.

bIjatlhchu'.

>
>>nuvpu' qan leghlu'chugh nI'qu'law' Human yIn
>>qo'maj qun qellu'chugh ngajqu'bej bIp tera' DISmey
>
>nItlhpach juvlu'meH qelI'qam lutoghlu'be'.
>bIQ'a' juvlu'meH tlho'ren lutoghlu'be'.

"Everything is relative." Einstein

>
>>yIn vay' pagh Hegh vay' rut 'e' wuqlaH lup puS
>
>wanI''a' SIghlaHbej wanI'Hom.
>
>>...rut jupna'lI' 'oHlaH poH'e'
>>'a motlh Doch neH
>
>"Time wounds all heels."  -- Jerry Pournelle (attrib.)

pIj wanI' qab lIj ghot 'e' Har ghotvam, 'ach ghaHvaD wanI'vetlh qawmoHlu'DI'
reghqu'laH ben law' 'oy'.

>
>>bIQ rurba' poH
>
>"Time is the fire in which we burn."  -- Dr. Soren (attrib.)

bIQ rurlaw' poH 'ej qul rurlaw' poH. Dajqu'. rurchuqbe'chu' bIQ qul je.
HoHchuq bIQ qul je. qech Qatlh 'oHlaw' poH'e'.

>
>>'eybe' 'ach
>>'utlaw'
>
>'ey'be'chugh poHlIj, bIyInchu'be'taH.
>yIn naQDaq tay' Hoch poHHom.

poH vItIvDI' ngajlaw' poH.
poH vItIvbe'DI' nI'law' poH.
'eyqu'be' ghu'vam.

DaH qech teHHa' yIbuS:
poH vItIvchugh nI' poH.
poH vItIvbe'chugh ngaj poH.
toH! DaH 'eyqu' poH.
nI' poH vIneHDI' nI' poH.
ngaj poH vIneHDI' ngaj poH.
Do'Ha' yoy vIt.

>
>-- ghunchu'wI'
>
>

HovqIj
Back to archive top level