tlhIngan-Hol Archive: Sun Apr 11 19:57:05 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: poHja' HovqIj:
>...Dajqu' poH, qar'a'?
>loSnISlu'chugh nI'qu' wa' lup
>Quchlu'chu'chugh ngajqu' repmey law'

qaStaHchugh pagh, SIQwI'vaD nI'law' poH.
'ach qawlu'DI', qawwI'vaD ngajlaw' poH.
qaStaHvIS poH, Dalqu'.  poH qawlu'taHvIS, ramqu'.
poH luqawbe'law' nuvpu'.  wanI'mey'e' qawlaw'.

>nuvpu' qan leghlu'chugh nI'qu'law' Human yIn
>qo'maj qun qellu'chugh ngajqu'bej bIp tera' DISmey

nItlhpach juvlu'meH qelI'qam lutoghlu'be'.
bIQ'a' juvlu'meH tlho'ren lutoghlu'be'.

>yIn vay' pagh Hegh vay' rut 'e' wuqlaH lup puS

wanI''a' SIghlaHbej wanI'Hom.

>...rut jupna'lI' 'oHlaH poH'e'
>'a motlh Doch neH

"Time wounds all heels."  -- Jerry Pournelle (attrib.)

>bIQ rurba' poH

"Time is the fire in which we burn."  -- Dr. Soren (attrib.)

>'eybe' 'ach
>'utlaw'

'ey'be'chugh poHlIj, bIyInchu'be'taH.
yIn naQDaq tay' Hoch poHHom.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level