tlhIngan-Hol Archive: Fri Jun 26 18:29:15 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: tera'nganpu'

ghunchu'wI' (qunchuy@alcaco.net)On Jun 26, 2009, at 3:59 PM, MorphemeAddict@wmconnect.com wrote:

> DaHjaj <tera'nganpu'> vIHev.  vIbej.  vIparHa'.

batlh nu'angchu'.  ta' Dun lIngta' SONEW.

Duy' <tera'nganpu'> ghowIj.  vIbejlaHbe'.  chImlaw'.  bejlaHbe'mo'  
vavwI' Quchbe'.  Qapbogh latlh vISuqnIS.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level