tlhIngan-Hol Archive: Mon Jun 01 17:49:43 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: DaHjaj

Doq (doq@embarqmail.com)majQa'.

Doq

On Jun 1, 2009, at 8:38 PM, ghunchu'wI' wrote:

> On Jun 1, 2009, at 8:07 AM, Doq wrote:
>
>> ...ngo'. vIchu'qa'moH net poQ.
>
> <chu'qa'moH> vIyajmeH jIQubqu'nIS.  mubItmoH lo'vam.  <notlhHa'moH>
> vImaS.
>
> -- ghunchu'wI'
>
>
>Back to archive top level