tlhIngan-Hol Archive: Mon Jun 01 17:39:34 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: DaHjaj

ghunchu'wI' (qunchuy@alcaco.net)On Jun 1, 2009, at 8:07 AM, Doq wrote:

> ...ngo'. vIchu'qa'moH net poQ.

<chu'qa'moH> vIyajmeH jIQubqu'nIS.  mubItmoH lo'vam.  <notlhHa'moH>  
vImaS.

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level